مراحل ترخيص كالا از گمرك

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين ن...

ادامه مطلب

مقررات صادرات و واردات كالا

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنه...

ادامه مطلب

1