شوراي نگهبان تشكيل وزارت بازرگاني رد كرد


بازدید : 178 نفر

سخنگوي شوراي نگهبان:                                  

در جلسه شوراي ، مصوبه مجلس پيرامون طرح تشكيل وزارت خدمات تجاري و بازرگاني مورد بررسي قرار گرفت . 

اعضاي شوراي نگهبان تبصره يك ماده يك طرح تشكيل وزارت بازرگاني، مصوب مجلس را مغاير اصول ٨٥ و ١٣٣ قانون اساسي دانستند .