جهانگيري صادركنندگان در نوك پيكان جنگ اقتصادي عليه كشورمان هستند


بازدید : 179 نفر

معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي عالي مناطق ازاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي تاكيد كرد :

مديران مناطق ازاد برنامه ريزي ويژه اي براي افزايش صادرات انجام دهند .

بايد با رونق صادرات كمبودهاي ارزي كشور را جبران كنيم .

افزايش حجم صادرات در ٦ ماهه نخست سال جاري بيانگر تلاش مجدانه صادركنندگان در رويارويي اقتصادي است .