اولين نشست تسهيل ترانزيت كشورهاي اسلامي در انكارا


بازدید : 178 نفر

سخنراني مدير كل دفتر ترانزيت گمرك در اولين نشست تسهيل ترانزيت كشورهاي اسلامي

تاكيد بر تسهيل تشريفات مرزي، كاهش توقف مرزي و ديجيتالي شدن با ارائه موفقيتهاي سامانه جامع و اجراي پروژه هاي eTiR با كشورهاي تركيه و اذربايجان ، وي كشورهاي اسلامي را در توسعه ديجيتالي شدن در رويه ترانزيت بمنظور افزايش تجارت فراخواند.