مصوبه ترخيص خودرو تا پايان سال تمديد شد


بازدید : 177 نفر

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو : 

ازادسازي خودروهاي داراي پروانه از گمرك كه با پايان مصوبه هيات دولت ترخيص شان به مشكل خورده بود در جلسه بانك مركزي مطرح شده و به تصويب دولت رسيده و وزير بدون هماهنگي اين اقدام را انجام نداده است. 

همچنان حدود ٣٠٠٠ دستگاه خودرو در گمركات كشور وجود دارد و خواسته ما از وزير اين است كه مصوبه هيات دولت را تا سه ماه ديگر تمديد كرده تا خودروهاي باقي مانده نيز تعيين تكليف شده و به دست مردم برسند.